चौतारा साँँगाचोकगढी नगरपालीकाको ठेक्का सम्झौता को म्याद जारी

 
चौतारा साँगाचोकगढी नगरकार्यपालिका ले कार्यालयको आन्तरीक आय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धि  २८ गते
अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशति गरेको छ  ।प्रकाशीत सुचनामा  चौतारा साँगाचोकढीनगरकार्यपालिकाकोकार्यायललेस्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्य्विधि,२०७५ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०७५र०७६ मातपशिलमा उल्ल्खित ठेक्का शिर्षकहरुमा आय संकलनलाई ठेक्काद्वारा व्यवस्थित गर्नको लागि मिति २०७५र०२र२७मा यस कार्यालयबाट शिलबन्दी वोलपत्र माग भएकोमातपशिलमा उल्लेखित आन्तरीक आयठेक्का शिर्षकहरुमा पर्न आएका शिलबन्दी वोलपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी कबोल अंक भएका वोलपत्रलाई यस कार्यालयबाट स्वीकृत गरीएको हुँदा आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्य्विधि,२०७५ को दफा ५ मा भएको ब्यबस्था अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र  मान्यता प्राप्त बाणिज्य बैकबाट जारी गरिएको बैक ग्यारेन्टीका साथ सम्झौताका गर्नका लागि यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नहुन   जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।साथै सो समयभित्रस्वीकृत भएका फर्म सम्झौता गर्न नआएमा दोस्रो बढी अंक भएको वोलपत्र कबोल गर्ने फर्मलाईनियमानुसार ठेक्का दिईने विषयसमेत यसै सूचनाद्धारा जानकारीको लागि अनुरोध  गरिन्छ ।
सि.नंआन्तरीक आय ठेक्का विवरण स्वीकृत भएको फर्मको नाम र ठेगाना स्वीकृत ठेक्का रकम
आय ठेक्का नं. ३र२०७५र०७६(निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा सडक मर्मत संभार शुल्क (वनदेउदेखी झ्याडीसम्मन.पा.को वडा नं ११ र १४ को क्षेत्र ) को आय संकलन श्री वछला ढुवानी सेवा, चौतारा साँगाचोकढी नगरपालिकावडा नं(११, सिन्धुपाल्चोक रु.२,२०,००,०००र(        (दुइ करोड वीस लाख मात्र। )आय ठेक्का नं. ४र२०७५र०७६(निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा सडक मर्मत संभार शुल्क(वनदेउदेखी झ्याडीसम्मन.पा.को वडा नं ११ र १४ को क्षेत्रदेखी बाहेकको क्षेत्र ) को आय संकलन प्रसिन निर्माण सेवा, चौतारा साँगाचोकढी नगरपालिका वडा नं(३, सिन्धुपाल्चोक रु.६०,१०,०००र( ( साठीलाख दश हजार मात्र । )आय ठेक्का नं. ५र२०७५र०७६(वनदेउदेखी झ्याडीसम्म सवारी साधन प्रवेश करको आय संकलन श्री डि.वि. निर्माण सेवा, सुनकोशीगा.पा.वडा नं(५, सिन्धुपाल्चोक रु. ४०,००,०००र(
( चालीस लाख मात्र । ) भनएिको छ ।