जिल्ला सम्मन्वय समिती सिन्धुपाल्चोकको दोश्रो सभामाजारी१३बुदे प्रतिबद्धता

जिल्ला सम्मन्वय समिती सिन्धुपाल्चोकको दोश्रो सभामा  समन्वय प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङ्गद्धारा
जारी१३बुदे प्रतिबद्धता


सिन्धुको साझा प्रतिवद्धता !

जिल्ला समन्वय समितिसिन्धुपाल्चोकको दोश्रो ऐतिहासिकजिल्ला सभा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९६ अनुसार जिल्ला सभाआयोजनागरी स्थानीय सरकार सञ्चालनगर्ने क्रमकोकेहीअनुभवतथा स्थानीयतह संचालनमानीतिगत केहीअभावहरु खट्किएको हुँदा सम्बन्धितपक्षलाई ध्यानआकर्षण गर्ने गराउने गरी ऐतिहासिक यो सभाबाट १३बुँदे जिल्ला साझा प्रतिबद्धता पत्रजारी गरिन्छ ।
भूकम्पपश्चातबन्दभएको तातोपानीभन्सार नाका शीघ्रखुलाउनपहलगर्ने ।
भुकम्पतथाप्रकृतिकविपद्जोखिमयूक्तलाभग्राहीहरुलाई स्थायीबसोबास एवं सुन्दर एकिकृत नमुनावस्तिमा स्थान्तरण गर्न ।
जिल्लाको प्रमुखपर्यटकीय गन्तव्यको रुपमाअवस्थितविभिन्नपर्यटकीय क्षेत्रहरुको आवश्यकभौतिकपूर्वाधारको विकासकानिम्ति सहजिकरण गर्ने ।
सञ्चालनमा रहेकोविभिन्न राजमार्गहरु १वा २ भन्दा बढि पालिकाजोडिने सडक र ग्रामीण सडकहरुको नीतिगत रुपमा लगत कट्टानभएको हुँदा सो को लगत कट्टागर्न गराउनजिससले आवश्यकपहलतथाकार्य थालनीगर्नप्राकृतिक स्रोतद्धारा संकलितहालजिससमामौज्दातरकमबाटखर्च वेहोरिने छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मानदिजन्यप्राकृतिक स्रोतबाट संकलितहालजिससमामौज्दात रकमलाई विगतको परम्परा,प्रचलितकानून,प्राप्तनिर्देशनअनुसार जिससले मापदण्ड तयार गरीन्यचितवितरण गर्न जिससलाई अख्तियारी दिने ।
जिल्लाखानेपानीयूक्त, समस्यामुक्तगर्ने अभियानमासफलपार्नआवश्यकपहलगर्ने ।
जिल्लामाउत्पादितसानातथा घरेलु उत्पादनकोपहिचानगरी सो को प्रर्बद्धन गर्ने।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतीको स्मरणका निम्ति प्रस्तावितभूकम्पप्रविधियूक्त राष्ट्रिय स्मारक पार्क निर्माण कार्य सम्पन्नमाजोडगर्ने ।
बिभिन्न परियोजनाको प्राविधिक स्टमेट देखि समापनलगायतको संचालनगर्ने निकायजिल्लाप्राविधिककार्यलय प्रदेश भरी जम्मा ६ स्थानमामात्र रहने निर्णय भएबमोजिम स्थानीयतहलाई कार्य सम्पादनकानिम्ति कठिनाई पर्ने हुदाँसो सम्बन्धी सम्बन्धितपक्षलाई ध्यानार्कषण गर्ने ।
राज्यपुनर्संरचनापश्चात स्थानीयतहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कार्यालयहरु अविलम्ब हस्तान्तरण गर्ने र सोहि कार्यालयहरुको नयाँभवननिर्माण गर्न टेन्डर आव्हानभएको तर काम शुरु नभएको पहिचान गरी सो कार्यको पूर्णरुपमाबदर गर्न वाआवश्यक रहेको पालिकाहरुमा सोहि प्रकृतिको संरचना निमार्ण गर्न सम्बन्धितपक्षलाई अनुरोध गर्ने  ।
जिल्ला समन्वय समितिको खातामामौज्दात रहेको रकमहरु जिल्लाकै स्थानीयतहहरुको हितअनुकुलपरिचालनको लागिफुकुवागर्ने ब्यवस्थामिलाउन साथै समन्वय समितिलाई विभिन्नआफ्नो गतिविधिहरु संचालनगर्न पर्याप्त बजेट उपलब्धगर्न संघीय एवंप्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
एक स्थानीयतहभन्दा बढी तहसंँगअन्तरसम्बन्धकायम रहेको सहकारीहरुको अनुगमन र नियमनकार्य प्रदेश तहबाट गर्ने व्यवस्थाभएअनुरुप सेवाप्रवाहको दृष्टीले उपयुक्तनभएकोले जिल्लाभित्रकै कार्यक्षत्रभएको सहकारीहरुको अनुगमन र नियमनको कार्य जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदानगर्नप्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
नेपाल सरकारले सरकारी पदधिकारीहरुको तोकिएको मर्यादाक्रममाजि.स.स.उप–प्रमुख, सदस्य,नगर तथागाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको मर्यादाक्रमतोक्न छुट्याएकोमा सम्बन्धितपक्षलाईगम्भिरध्यानाकर्षण गराउदै यथाशिघ्र यथोचितमर्यादाक्रमकायमगर्न संघीय तथाप्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
कानुनबमोजिम संघीय सरकार अन्तर्गत रहने भनि किटान भएको संघीय कार्यालय बाहेक जिल्लामा रहने सरकारी कार्यालय शिक्षाविकास समन्वय ईकाई जिल्लाप्रशासनकार्यालय मातहत रहने व्यवस्थाभएबमोजिम सो कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्र स्थानीयतहजिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहने कानूनीव्यवस्थागर्न तथा गराउन संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
नेपाल सरकार संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यककर्मचारी दरबन्दी तेरिजमाचालक,का.स. लगायत १३ जनामात्रतोकिएको हुँदा जसबाट जि.स.स.कार्य संचालनको निम्तिकर्मचारी पर्याप्तनहुँने भएको हुँदा सम्बन्धितमन्त्रालयको समक्षकम्तिमा १६ जनाको दरबन्दीकायमगर्ने अनुरोध गर्ने ।

,