गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी खर्च

सिन्धुपाल्चोकजिल्लाको कोषतथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयले जिल्लामा समग्रमा  गत बर्ष भन्दा  बढी खर्च भएको जनाएको छ । यस बर्ष आब २०७४/७५ मा ९२.३१ प्रतिशत बजेट  खर्च गरेको छ ।
चालु पुँजी  तर्फको उन्नाइस अरब अठ्सठ्ठीकरोडचौध लाख त्रियासीहजार एकासी  रुपैया बिस पैसा खुद बजेट रहेकोमा अठार अरब पचपन्नकरोड एकलाख उनान्चालीसहजार आठ शय सात रुपैया सत्र पैसा खर्च भएको छ । यस शिर्षकमा ९४.५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यो खर्चमा  करिब तेह्र् अरब रुपैया भुकमप पिडीतलाइ पुन निर्माण्को लागी अनुदान गएको छ ।  भने  पुँजीगत तर्फ दुइ अरब एकावन्न करोड चोवन्न  लाख तेह्् हजार सातशय पचास रुपैया   खुद बजेट रहेकोमा एक अरब त्रियानब्बे करोड पन्चानब्बे लाख  सतासी हजार चारशय सन्तानब्बे रुपेया चार पैसा   खर्च  भएको छ यस सिर्षकमा ७७.११प्रतिशत खर्च भएको छ ।
जम्मा  चालु बजेट र पुँजी बजेट गरी बाइस अर्ब उन्नाइस करोड अठसठ्ठी लाख छयानब्बेहजार आठ शय एकतिस रुपैया बिस पैसा खुद बजेट रहेकोमा बिस अर्ब अठ्चालिस करोड सन्तानब्बे लाख सत्ताइस हजार तिनशय चार रुपैया एक्काइस पैसा  खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयसिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मी प्रसाद निरौलाले बताउँनु भयो ।
यस मध्ये अन्य  सरकारी कार्यलय भन्दा जिल्ला सम्मन्वय समितीसिन्धुपाल्चोकले सबै भन्दा बढी रकम जिल्ला सम्मन्वय समिती मार्फत खर्च गरेको देखिनेछ भुकम्पको अनुदान रकमका कारण यो बढी देखीएको हो ।